آموزش متره وصورت وضعیت نویسی و نکات اجرایی مهندسین ناظر

آموزش تخصصی فهرست بهای ابنیه،راه وباند،مکانیک،برق، تجمیعی شهرداری تهران و نکات کلیدی نظام مهندسی ساختمان

آموزش متره وصورت وضعیت نویسی و نکات اجرایی مهندسین ناظر

آموزش تخصصی فهرست بهای ابنیه،راه وباند،مکانیک،برق، تجمیعی شهرداری تهران و نکات کلیدی نظام مهندسی ساختمان

آموزش متره وصورت وضعیت نویسی و نکات اجرایی مهندسین ناظر
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
نویسندگان
پیوندها
آخرین نظرات

۲ مطلب در مهر ۱۴۰۲ ثبت شده است

پنجشنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۰۹:۵۸ ق.ظ

شرایط عمومی پیمان-ماده 14

ﭘﺮﺳﺶ( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﺼﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ )ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺘﻬـﺎ( ﻣـﺪت اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﺗﻬﺎی ﻣﺠﺎز و ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز )و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮔﺰارش ﺗـﺎﺧﯿﺮات ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر(، ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت اوﻟﯿﻪ ﺑﻌﻼوه ﻣﺪﺗﻬﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه )ﺑﺎ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺘﻬـﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( ﺑﺎﺷﺪ. آن وﻗﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ 3 از ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده 50 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻋﻤﻼً ﺳﻘﻒ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮات )ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن( اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﻗﺼـﻮری ﻫـﻢﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ، آﯾﺎ ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت اوﻟﯿﻪ ﺑﻌﻼوه ﻣﺪﺗﻬﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷـﺪه ﻧﺎﺷـﯽ از ﻗﺼـﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ؟

 ﭘﺎﺳﺦ( ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۲ ، ۰۹:۵۸
مهندس علی حمزه ای

پرسش‌) نحوه پرداخت‌ هزینه‌ انجام کارها در صورت تغییرات احتمالی‌ کار براسـاس مفـاد ماده ١٢ مندرج در دفترچه‌ پیمان اجرای کارهای ساختمانی‌ با نرخ متـر مربـع‌ زیربنـا، ضـمیمه‌ بخشـنامه‌ شماره ١٤٢٨٢٥/١٠٠ مورخ ٢٤/٨/١٣٨٥، (که‌ با توجه‌ به‌ ماده ٢٩ شرایط‌ عمومی‌ پیمان می‌ توانـد تـا ٢٥ درصد مبلغ‌ اولیه‌ پیمان باشد) به‌ چه‌ صورت است‌؟

پاسخ‌) در صورت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۲ ، ۰۹:۵۲
مهندس علی حمزه ای