آموزش متره وصورت وضعیت نویسی و نکات اجرایی مهندسین ناظر

آموزش تخصصی فهرست بهای ابنیه،راه وباند،مکانیک،برق، تجمیعی شهرداری تهران و نکات کلیدی نظام مهندسی ساختمان

آموزش متره وصورت وضعیت نویسی و نکات اجرایی مهندسین ناظر

آموزش تخصصی فهرست بهای ابنیه،راه وباند،مکانیک،برق، تجمیعی شهرداری تهران و نکات کلیدی نظام مهندسی ساختمان

آموزش متره وصورت وضعیت نویسی و نکات اجرایی مهندسین ناظر
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
نویسندگان
پیوندها
آخرین نظرات
يكشنبه, ۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹ ق.ظ

تعدیل و مابه التفاوت

پرسش) در راستای اجرای یک پروژه، پیمانکار در شهریور ماه سال 1387 اقدام به تهیه آهن آلات پروژه به میزان 150 تن نموده است. صورت وضعی تهای موقت شماره 2 و 3 از طرف پیمانکار در ماه های مهر و آبان ارسال گردیده است و مقدار آهن آلات در صورت وضعیت شماره دو به میزان 60 تن (مصالح پای کار) و صورت وضعیت شماره سه 150 تن (کار انجام شده ) می باشد . با توجه به شاخص های تعدیل ابلاغ شده، شاخص های فصل 7 و 9 از سه ماهه دوم به سوم کاهش داشته و پیمانکار مدعی است با توجه به تهیه آهن آلات در سه ماهه دو م سال مطابق بخشنامه شماره 1382 ، فصل 7 و 9 می بایست طبق شاخص های سه ماهه دوم به عنوان /9/ 101/173073 مورخ 15 مصالح پای کار تعدیل گردد، در صورتی که مقادیر پای کار و کار انجام شده در سه ماهه سوم قرار می گیرد. با توجه به شرح یاد شده، تعدیل مصالح پا یکار چگونه محاسبه می گردد؟


پاسخ) در قراردادهایی که مشمول تعدیل آحادبهای پیمان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۰۲ ، ۱۱:۰۹
مهندس علی حمزه ای
پنجشنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۰۹:۵۸ ق.ظ

شرایط عمومی پیمان-ماده 14

ﭘﺮﺳﺶ( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﺼﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ )ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺘﻬـﺎ( ﻣـﺪت اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﺗﻬﺎی ﻣﺠﺎز و ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز )و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮔﺰارش ﺗـﺎﺧﯿﺮات ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر(، ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت اوﻟﯿﻪ ﺑﻌﻼوه ﻣﺪﺗﻬﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه )ﺑﺎ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺘﻬـﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( ﺑﺎﺷﺪ. آن وﻗﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ 3 از ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده 50 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻋﻤﻼً ﺳﻘﻒ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮات )ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن( اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﻗﺼـﻮری ﻫـﻢﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ، آﯾﺎ ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت اوﻟﯿﻪ ﺑﻌﻼوه ﻣﺪﺗﻬﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷـﺪه ﻧﺎﺷـﯽ از ﻗﺼـﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ؟

 ﭘﺎﺳﺦ( ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۲ ، ۰۹:۵۸
مهندس علی حمزه ای

پرسش‌) نحوه پرداخت‌ هزینه‌ انجام کارها در صورت تغییرات احتمالی‌ کار براسـاس مفـاد ماده ١٢ مندرج در دفترچه‌ پیمان اجرای کارهای ساختمانی‌ با نرخ متـر مربـع‌ زیربنـا، ضـمیمه‌ بخشـنامه‌ شماره ١٤٢٨٢٥/١٠٠ مورخ ٢٤/٨/١٣٨٥، (که‌ با توجه‌ به‌ ماده ٢٩ شرایط‌ عمومی‌ پیمان می‌ توانـد تـا ٢٥ درصد مبلغ‌ اولیه‌ پیمان باشد) به‌ چه‌ صورت است‌؟

پاسخ‌) در صورت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۲ ، ۰۹:۵۲
مهندس علی حمزه ای

دستور کار اجرای عملیات فوندانسیون در 45 بند را می توانید به صورت کامل مطالعه فرمایید.(کپی از مطالب آزاد می باشد)

دستور کارفوندانسیون(4)


1- منطقه خطر در اطراف ساختمان در حال احداث باید کاملاً محصور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۰۱ ، ۰۹:۰۳
مهندس علی حمزه ای

 

دستور کار اجرای عملیات کرسی چینی در 23 بند را می توانید به صورت کامل مطالعه فرمایید.(کپی از مطالب آزاد می باشد)

دستور کار کرسی چینی(3)

  1. کنترل ایجاد پاشنه در کرسی نسبت به دیوار کنترل مجدد آکس وکرسی چینی مطابق
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۰۱ ، ۰۸:۵۱
مهندس علی حمزه ای
چهارشنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۳ ق.ظ

دیتیل اجرایی وال پست

نکات اجرایی و دیتیل پیشنهادی در ادامه مطلب

 

*اجرای نبشی کشی های مربوط به وال پست ها در دهانه های بزرگ ، محل تقاطع دیوارها با ستون ها و اطراف بازشوها(نظیر پنجره ها) مطابق با نقشه های مصوب توسط مجری ذیصلاح الزامی است.

*استفاده از میلگرد در اجرای کلاف‌های افقی به جای نبشی مجاز نمی باشد.

*اجرای پشت ‌به ‌پشت نبشی‌های افقی و یا قائم مطابق با نقشه های مصوب الزامی می باشد.

*طبق بند 7-5-3  آیین‌نامه‌ی 2800 ویرایش چهارم، در حالتی که حداقل یکی از شروط زیر وجود داشته باشد، نیاز به اجرای وال‌پست قائم خواهیم داشت:

الف- طول دیوار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۰۱ ، ۱۱:۰۳
مهندس علی حمزه ای